Regulamin

REGULAMIN

 

Spis treści:

 

I. Słowniczek terminów.

II. Postanowienia Ogólne.

 1. Cel Regulaminu.
 2. Relacja z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Relacja z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
 4. Relacja z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 5. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Istota informacji zamieszczonych na mrb-wielorazowo.pl.
 7. Zasady udzielania rabatów i promocji.

 

III. Zamówienia.

 1. Akceptacja Regulaminu.
 2. Wymagania techniczne po stronie Klienta.
 3. Działanie Sklepu Internetowego.
 4. Składanie zamówień.
 5. Potwierdzanie zamówień.
 6. Realizacja zamówień.
 7. Cena.
 8. Dodatkowe płatności.
 9. Dostawa.
 10. Obowiązek informacyjny.
 11. Certyfikaty i reakcje alergiczne.

 

 IV. Płatności.

 1. Rodzaje płatności.
 2. Termin dokonania przelewu.

 

 V. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

 1. Cechy rękodzieła.
 2. do 34. Rękojmia za wady fizyczne i prawne.

 

 VI. Odstąpienie od umowy.

 1. do 18. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy.

 

VII. Ochrona danych osobowych/RODO.

 1. Polityka Prywatności Serwisu www.mrb-wielorazowo.pl.
 2. Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób przy przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Polityka Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zgoda Klienta.
 5. Opinie.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Dostępność Regulaminu.
 2. Zakaz kopiowania zdjęć i opisów.
 3. Zakres regulacji Regulaminu.
 4. Regulamin a obowiązujące prawo.
 5. Zmiany Regulaminu.

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia.
 • Załącznik nr 2: Polityka Prywatności Serwisu www.mrb-wielorazowo.pl.

 

 I. Słowniczek terminów.

 

 • Sprzedawca/Właściciel/Przedsiębiorca – Katarzyna Słupska, prowadząca działalność gospodarczą po firmą MRB Katarzyna Słupska z siedzibą: 59-220 Legnica,
  ul. Gombrowicza 10/9 adres do doręczeń: ul. Gombrowicza 10/9, 59-220 Legnica,
  NIP 6912393357, REGON 364711265, mail sklep@mrb-wielorazowo.pl;
 • Sklep Internetowy - serwis internetowy pod adresem elektronicznym
  mrb-wielorazowo.pl służący do zawierania umów sprzedaży na odległość;
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 • Towar/Rzecz sprzedana – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, określona za pomocą zdjęć i opisu;
 • Klient/Kupujący - osoba fizyczna (w tym i n/w Konsument) a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
 • Konsument – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest to osoba fizyczna dokonująca
  z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 II. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego i mechanizm zawierania, za pośrednictwem tegoż Sklepu Internetowego, umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki nałożone na Sprzedawcę ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1219 z późn. zm.) w szczególności art. 8 tej ustawy i nie pozostaje w sprzeczności z tą ustawą.
 3. Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki nałożone na Sprzedawcę ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 683 z późn. zm.) w szczególności art. 12 tej ustawy i nie pozostaje w sprzeczności z tą ustawą.
 4. Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki nałożone na Sprzedawcę ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1025 z późn. zm.) i nie pozostaje w sprzeczności z tą ustawą.
 5. Klientowi zakazuje się dostarczania (za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji
  ze Sprzedawcą) treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wszystkie informacje zamieszczone na mrb-wielorazowo.pl, dot. Towaru
  (m.in. zdjęcia, opis, cena, inf. dot. dostawy), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie
  z art.71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Jeżeli Sprzedawca prowadził będzie akcje promocyjne, konkursowe, czy udzielał rabatów każdorazowo umieści szczegółową informację o tym na stronie internetowej
  mrb-wielorazowo.pl. Co do zasady promocje i rabaty nie łączą się.

 

III. Zamówienia.

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji Regulaminu przez Klienta. Przyjmuje się, iż korzystając ze Sklepu Internetowego Klient akceptuje Regulamin
  oraz zostaje zapoznany z wskazanymi w nim prawami i obowiązkami.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Sprzedawca to:
  1. dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. dowolna przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Sklep internetowy działa w trybie ciągłym (24/7) o ile pozwalają na to warunki techniczne.
 4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w mrb-wielorazowo.pl, bądź mailowo na adres:
  sklep@mrb-wielorazowo.pl.
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia – odpowiadając osobiście,
  bądź automatycznie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia rozpoczyna proces jego realizacji i nie oznacza zawarcia umowy, jedynie fakt przyjęcia oferty ze strony Klienta.
 6. Sprzedawca realizuje zamówienia do 7 dni roboczych, od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy, informując o tym Klienta na wskazany adres mailowy.
 7. Klient dokonując zamówienia wybiera Towar który zamierza zakupić oraz decyduje
  o sposobie jego dostawy, jak i o kosztach innych usług (jeżeli takie przewidziano). Sumaryczna cena (określona w zamówieniu i potwierdzeniu jego realizacji)
  stanowi całkowitą cenę, którą Klient zobowiązany jest zapłacić.
 8. Płatności wykraczające poza uzgodnioną cenę Klient ponosi tylko gdy wyraźnie
  (nie dorozumianie) wyraził na to zgodę.
 9. Sprzedawca dostarcza Towar, tylko na terenie Polski, za pośrednictwem wybranego usługodawcy m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich itp. Sprzedawca zamieszcza na Sklepie Internetowym informacje o dostępnych sposobach dostawy i ich kosztach.
 10. Sprzedawca udziela Klientowi, przed zawarciem umowy, jasnych, zrozumiałych
  i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających
  do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru, w szczególności: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jej energochłonności (o ile dotyczy),
  a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Sprzedawca realizuje powyższy obowiązek poprzez zamieszczenie stosownego opisu Towaru na Sklepie Internetowym. Jeżeli Towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje,
  o których mowa powyżej, znajdują się na Towarze lub są z nim trwale połączone.
 11. Jeżeli Towar został wyprodukowany z materiałów posiadających certyfikat,
  certyfikat ten jest prezentowany na stronie internetowej mrb-wielorazowo.pl.
  Pomimo procesu certyfikacji i starannej selekcji materiałów wykorzystywanych
  do produkcji, mogą zdarzyć się reakcje alergiczne na te materiały.

 

 IV. Płatności.

 

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy nr 95 1950 0001 2006 7628 5800 0001 w banku Idea Bank, chyba że ustalono inny sposób płatności.
 2. Klient zobowiązany jest dokonać przelewu nie później jak 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie realizowane.
  Sprzedawca wystawia fakturę imienną potwierdzającą realizację zamówienia.

 

 V. Reklamacja z tytułu rękojmi.

 

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sprzedaje Towar produkowany ręcznie (w tym produkcji własnej Sprzedawcy) jak i Towar produkowany maszynowo. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Towar produkowany ręcznie może nieznacznie odbiegać od zamieszczonych zdjęć (w zakresie kształtu, koloru itp.), co jest typowe dla rękodzieła.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru
  w zakresie określonym w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1025 z późn. zm.). Poniżej przedstawione zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi odpowiadają stanowi prawnemu na dzień sporządzenia Regulaminu.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu
   na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
   w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupującego poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
  5. została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
   albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje
  się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby,
  która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej,
  a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji
  lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca
  jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Zwolnienie i modyfikacja odpowiedzialności:
  1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności
   z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
   Czego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
  3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem
   za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień,
   o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie,
   nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  4. Strony umowy sprzedaży mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Kupującym jest Konsument,
   ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne
   tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
  5. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Kupującym.
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy
  na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
  w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego
  inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
  w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 14. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego
  jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia
  do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym
  jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną
  od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy Sprzedanej.
 16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży,
  a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu. Co stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 17. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Co stosuje się do zwrotu rzeczy
  w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 18. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania
  i uruchomienia.
 19. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 20. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady
  albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się,
  że żądanie to uznał za uzasadnione.
 21. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi,
  jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju
  i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła
  na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie
  po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział
  o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.
 22. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia
  od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 23. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody,
  którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda
  była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
  a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom
  o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Co stosuje się odpowiednio
  w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 24. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
 25. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 26. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. W tych terminach Kupujący może złożyć oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.
  Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
  bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy
  lub usunięcia wady.
 27. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  Co stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin
  do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu,
  zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 28. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 29. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
  się regulacje ust. 27-29, z tym że bieg terminu, o którym mowa w ust. 27,
  rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady,
  a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało
  się prawomocne.
 30. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem
  tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień
  z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 31. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać
  go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania,
  że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
 32. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody,
  którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda
  była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
  a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Co stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej
  od wad zamiast rzeczy wadliwej.
 33. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać
  rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
  nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.
 34. Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków
  jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia
  wraz z odsetkami i kosztami.

 

 VI. Odstąpienie od umowy.

 

 1. Klient będący Konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 683 z późn. zm.), posiada prawo odstąpienia
  od umowy. Poniżej przedstawione zasady odpowiadają stanowi prawnemu na dzień sporządzenia Regulaminu.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Przedsiębiorstwa
  (przez co rozumie się wszystkie umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy,
  za wyjątkiem umowy, w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta
  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
   - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia
   w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 4. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Przedsiębiorcę o prawie odstąpienia
  od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu,
  o którym mowa w ust. 2.
 5. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Przedsiębiorcę o prawie odstąpienia
  od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, termin do odstąpienia
  od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
 6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Jeżeli Przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy:
  1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego
   załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (wysłanego mailem na adres
   sklep@mrb-wielorazowo.pl);
  2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Przedsiębiorcy.
 8. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (przez co rozumie się też mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 7.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej
  poza lokalem Przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument
  złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę,
  oferta przestaje wiązać.
 10. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 11. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta,
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu
  jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany
  do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował,
  że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia
  tych kosztów.
 16. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem Przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy,
  Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu
  na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta
  o prawie odstąpienia od umowy.
 18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Przedsiębiorstwa lub na odległość
  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
   zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
   że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
   nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
   wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
   jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
   lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
   na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
   ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
   nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał
   w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał,
   lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
   lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi
   w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
   albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
   jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
   przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
   go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. Ochrona danych osobowych/RODO.

 

 1. Sprzedawca wdrożył Politykę Prywatności Serwisu mrb-wielorazowo.pl stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca przeprowadził Analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób przy przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Sprzedawca wdrożył Politykę Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w tym również danych koniecznych do realizacji dostawy, jak również danych gromadzonych w związku z funkcjonowanie narzędzi elektronicznych. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Klient zamieszczając opinię o wybranym Towarze wyraża zgodę na publikację tej opinii
  na stronie internetowej mrb-wielorazowo.pl. Opinie niemerytoryczne, obraźliwe, zawierające nieodpowiedni język, niezgodne z prawem będą usuwane.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej mrb-wielorazowo.pl.
 2. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych na stronie internetowej mrb-wielorazowo.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów wynikających
  z powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zmiany niniejszego Regulaminu następują w formie pisemnej, poprzez zamieszczenie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej mrb-wielorazowo.pl.

 

  

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–Adresat

MRB Katarzyna Słupska

Ul. Gombrowicza 10/9 59-220 Legnica

Adres do doręczeń:

Ul. Gombrowicza 10/9

59-220 Legnica

Mail: sklep@mrb-wielorazowo.pl

 

–Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

 

 

 

 

 

 

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

–Imię i nazwisko konsumenta

 

–Adres konsumenta

 

 

 

–Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

–Data

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Polityka prywatności serwisu www.mrb-wielorazowo.pl.

 

 

Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu mrb-wielorazowo.pl jest ŁUKASZ SADŁOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA ESPRZEDAŻ ŁUKASZ SADŁOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
  ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490.
 2. Regulamin operatora serwisu zamieszczono pod adresem: https://esprzedaz.com/regulamin.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Łukasza Sadłowskiego, funkcjonującego pod adresem mrb-wielorazowo.pl.

 

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
  adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej,
  niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów,
  zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
  ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu);
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
   w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
  lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika
  lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania,
  2. Czas wysłania odpowiedzi,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
   – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie
  za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

            Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów   uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.